Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania

Ta strona jest obsługiwana przez VERONICA ZBIRANSKA WARSAW. Na tej stronie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do VERONICA ZBIRANSKA WARSAW. VERONICA ZBIRANSKA WARSAW oferuje niniejszą witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej witrynie dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.
 
Odwiedzając tę stronę i/lub kupując którykolwiek z naszych produktów, użytkownik angażuje się w naszą „Usługę” i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki”, „Regulamin”, „Zasady”), w tym wszelkich dodatkowych warunków, zasad i polityk, do których odnoszą się i/lub do których prowadzą hiperłącza w niniejszym dokumencie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy przeglądają witrynę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami sprzedaży i użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z usług oferowanych w witrynie. Jeśli niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania.
 
Wszystkie nowe funkcje i narzędzia dodane do tego sklepu w późniejszym terminie będą również podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania. Z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez opublikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.
 
Nasz sklep jest prowadzony przez przez Shopify Inc. Dostarcza nam platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.
 
 

ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

 
Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania, użytkownik oświadcza, że osiągnął pełnoletniość w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraził zgodę na korzystanie z niniejszej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.
 
Korzystanie z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu jest zabronione, a w trakcie korzystania z Usługi nie wolno naruszać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (w tym między innymi praw autorskich).
 
Zabrania się przesyłania jakichkolwiek błędów, wirusów lub innego kodu o charakterze destrukcyjnym.
 
Wszelkie naruszenia lub pogwałcenia niniejszych Warunków będą skutkować natychmiastowym zakończeniem świadczenia Usług.
 
 
 

ARTYKUŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług dowolnej osobie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.
 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany, co wiąże się z (a) transmisją przez różne sieci; oraz (b) zmianami mającymi na celu dostosowanie się do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.
 
Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z Usługi, ani żadnego dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.
 
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.
 
 
 

ARTYKUŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

 
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej witryny jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać jako na jedynym źródle informacji przy podejmowaniu decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się polegać na treściach przedstawionych na tej stronie, robi to na własne ryzyko.
 
Niniejsza witryna może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Takie wcześniejsze informacje, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

 

ARTYKUŁ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

 
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia i w dowolnym momencie.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.
 
Ceny zawierają podatek VAT.
 

 
ARTYKUŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (w stosownych przypadkach)

 
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na ekranie komputera będą dokładne.
 
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie w dowolnym obszarze geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.
 
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.


 
ARTYKUŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I INFORMACJI O KONCIE

 
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim pod adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie mogą wydawać się pochodzić od sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.
 
Użytkownik zgadza się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numery kart kredytowych i daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.
 
Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.
 

 
ARTYKUŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

 
Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.
 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z lub w związku z korzystaniem z tych opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
 
Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi oferowanych w Witrynie, robi to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz powinien zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
 
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje w naszej witrynie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszemu Regulaminowi.


 
ARTYKUŁ 8 - LINKI STRON TRZECICH

 
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.
 
Łącza stron trzecich na tej witrynie mogą kierować użytkownika do witryn internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności takich stron i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, strony internetowe, produkty, usługi lub inne elementy dostępne na lub z takich stron osób trzecich.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji przeprowadzanych w związku z takimi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów tych osób trzecich należy kierować do tych osób trzecich.


 
ARTYKUŁ 9 - KOMENTARZE, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW

 
Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone treści (na przykład w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby użytkownik prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie z „Komentarze”), użytkownik udziela nam nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na edytowanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie i wykorzystywanie w inny sposób w dowolnych mediach wszelkich przesłanych nam Komentarzy. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek informacji zwrotnych; (2) wypłacania komukolwiek jakiegokolwiek wynagrodzenia za przekazane informacje zwrotne; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek informacje zwrotne.
 
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, poniżające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub które naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejszy Regulamin.
 
Użytkownik zgadza się pisać komentarze, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub majątkowych. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierać żadnych niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim nie jest, ani próbować wprowadzać w błąd nas i/lub osoby trzecie co do pochodzenia swoich komentarzy. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.
 

 

ARTYKUŁ 10 - DANE OSOBOWE

 Przekazywanie danych osobowych w naszym sklepie podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.

 
ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

 
Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą znajdować się informacje, które mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub powiązanej witrynie są niedokładne, w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
 
Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie lub powiązanej witrynie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy polegać na żadnej zdefiniowanej dacie aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej, aby stwierdzić, że informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.
 
 

ARTYKUŁ 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

 
Oprócz zakazów określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu lub jego zawartości (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania osób trzecich do wykonywania lub brania udziału w działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszania jakichkolwiek rozporządzeń regionalnych lub jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub regulacji; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, oczerniania, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w sposób negatywnie wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej lub niepowiązanej strony internetowej lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, phishingu, porywania, wyłudzania informacji, przeglądania, przeszukiwania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, jakiejkolwiek innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia zakazanych zastosowań.

 
ARTYKUŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI*

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
 
Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.
 
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy zaprzestać świadczenia Usługi na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.
 
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej) dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, do użytku użytkownika bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
 
W żadnym wypadku VERONICA ZBIRANSKA WARSAW, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, przychodów, oszczędności, danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub produktu dostarczanego za pośrednictwem Usługi lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania przez użytkownika z Usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich roszczeń. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

ARTYKUŁ14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić VERONICA ZBIRANSKA WARSAW, naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, do których się odnoszą, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

  
 
ARTYKUŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

 
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za możliwą do oddzielenia od niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, przy czym takie oddzielenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
 

 

ARTYKUŁ 16 - WYPOWIEDZENIE

 
Obowiązki i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
 
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania obowiązują co najmniej do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaje korzystać z naszej witryny.
 
Jeśli według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że użytkownikowi nie powiodło się lub jeśli podejrzewamy, że nie był on w stanie przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

 

 
ARTYKUŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
 
Niniejszy Regulamin lub wszelkie inne zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty, propozycje i umowy, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
 
Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.
 

 
 ARTYKUŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE 

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu obowiązującemu w 25 rue Saint-Mathieu 69008 Lyon i zgodnie z nim będą interpretowane.
 
 
 

 ARTYKUŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA 

Użytkownik może zapoznać się z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie.
 
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzania zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

 

ARTYKUŁ 20 - OFERTA

Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom o skutku zawieszającym lub następczym lub jakimkolwiek innym warunkom, zostanie to wyraźnie wskazane w ofercie.
 
Oferta Witryny jest niewiążąca.
 
Witryna ma prawo do modyfikowania i dostosowywania oferty.
 
Oferta Witryny zawiera opis oferowanych produktów i/lub usług, który jest kompletny i prawidłowy przez cały czas. Oferta zawiera wystarczająco szczegółowy opis, aby umożliwić klientowi prawidłową ocenę oferty. Jeśli strona internetowa wykorzystuje obrazy, które sugerują, że obrazy te przedstawiają oferowany produkt, obrazy te są dokładnym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie mogą wiązać strony internetowej.
 
Zdjęcia produktów są wiernym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Witryna nie może jednak zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 
Każda oferta zawiera informacje, dzięki którym klient ma jasność co do praw i obowiązków związanych z przyjęciem oferty.
 
Dotyczy to w szczególności
 
ceny zawierającej podatek VAT;
 
wszelkich kosztów wysyłki;
 
sposobu zawarcia umowy i wymaganych w tym celu działań;
 
czy taryfa za połączenia międzystrefowe jest obliczana na podstawie innej niż zwykła taryfa podstawowa dla używanego środka komunikacji, czy też nie;
 
czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
 
minimalnego czasu trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku przedłużonej transakcji;
 
zastosowania prawa do odstąpienia od umowy;
 
sposobu płatności, dostawy i wykonania umowy

 

ARTYKUŁ 21 - UMOWA

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta, gdy klient przyjmie ofertę i spełnione zostaną warunki oferty.
 
Jeśli klient zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, klient niezwłocznie potwierdzi otrzymanie elektronicznej akceptacji oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji przez stronę internetową nie zostanie potwierdzone, klient może odstąpić od umowy.
 
W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną, Witryna podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych i zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli Klient ma możliwość dokonania płatności drogą elektroniczną, Serwis podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 
Strona internetowa może, w granicach prawa, zbadać zdolność klienta do wypełnienia jego zobowiązań płatniczych, a także wszystkie fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego badania sprzedawca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub żądania, podając powody, lub dołączyć specjalne warunki do wykonania.
 
Strona internetowa przekaże klientowi następujące informacje nie później niż w momencie dostawy produktu, usługi lub treści cyfrowych, na piśmie lub w taki sposób, aby klient mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku:
 
adres siedziby kontrahenta, pod którym klient może składać reklamacje;
 
warunki i sposób, w jaki klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy;
 
informacje o istniejących gwarancjach i usługach posprzedażnych;
 
cena, w tym podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowych;
 
koszt dostawy, w stosownych przypadkach;
 
sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
 
warunki rozwiązania umowy, jeśli została ona zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
 
jeżeli klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 
W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie wyłącznie do pierwszej dostawy.

 

ARTYKUŁ 22 - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku dostawy produktów:
 
Przy zakupie produktów klient ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez 14 dni.
 
Ten okres odstąpienia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez klienta lub przez przedstawiciela wcześniej wyznaczonego przez klienta i stronę internetową.
 
Jeżeli:
 
Klient zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu, okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta otrzymała ostatni produkt. Sprzedawca może, pod warunkiem wyraźnego poinformowania klienta przed złożeniem zamówienia, odrzucić zamówienie na kilka produktów o różnym terminie dostawy.
 
Jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części, okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w którym klient lub osoba trzecia wyznaczona przez klienta otrzyma ostatnią przesyłkę lub część;
 
Jeżeli umowa dotyczy regularnego dostarczania produktów przez określony czas, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym klient lub osoba trzecia wyznaczona przez klienta otrzyma pierwszy produkt.
 
W przypadku usługi lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym:
 
W przypadku umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, klient ma okres czternastu dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Te czternaście dni rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.
 
Wydłużony okres odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeśli nie podano informacji o prawie do odstąpienia od umowy:
 
Jeśli strona internetowa nie dostarczyła klientowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa dwanaście miesięcy po upływie początkowego okresu odstąpienia od umowy ustalonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.
 
Jeśli strona internetowa dostarczyła klientowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu dwunastu miesięcy od rozpoczęcia początkowego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa po czternastu dniach od daty otrzymania przez klienta tych informacji.
 
W okresie możliwości odstąpienia od umowy klient powinien dbać o produkt i jego opakowanie. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt do witryny internetowej wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami witryny internetowej.
 
Jeśli Klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym Witrynę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Strona internetowa musi to zgłosić za pomocą standardowego formularza. Po powiadomieniu przez stronę internetową o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Klient musi udowodnić, że dostarczony produkt został zwrócony w terminie, na przykład przedstawiając dowód wysyłki.

 

 
ARTYKUŁ 23 - KOSZTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient ponosi jedynie koszty zwrotu towaru.
 
Witryna zwróci kwotę zakupu tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, za pomocą tych samych środków, z których korzystał klient. Oznacza to wymóg zwrotu przez stronę internetową lub rozstrzygający dowód pełnej restytucji.
 
Wszelkie obniżenie wartości produktu spowodowane niedbałym obchodzeniem się z nim zostanie zafakturowane na klienta. Nie można się na to powołać, jeśli klient nie dostarczył wszystkich wymaganych przez prawo informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy. Należy to zrobić przed zawarciem umowy sprzedaży.
 
 

ARTYKUŁ 24 - WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy strona internetowa wyraźnie wskazała to w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy i jeśli dotyczy jednego z produktów wymienionych w ust. 2 i 3.
 
Wyłączenie jest możliwe tylko w przypadku następujących produktów:
 
- Które zostały stworzone przez stronę internetową zgodnie ze specyfikacją klienta.
 
- Które mają wyraźnie osobisty charakter.
 
- Które szybko się psują lub starzeją.
 
- Których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które witryna nie ma wpływu.
 
- W przypadku pojedynczych gazet i czasopism.
 
- W przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego pieczęć została zerwana przez klienta.
 
- Produkty kosmetyczne i higieniczne, w przypadku których klient złamał pieczęć.
 
- Produkty objęte specjalną promocją.
 
Wyłączenie jest możliwe tylko w przypadku następujących usług:
 
- Dotyczących zakwaterowania, transportu, wyżywienia lub zajęć rekreacyjnych, które muszą zostać zrealizowane w określonym dniu lub w określonym czasie.
 
- W przypadku, gdy dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą klienta przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 
- W przypadku zakładów i loterii.

 

ARTYKUŁ 25 - GWARANCJA I ZGODNOŚĆ 

Witryna gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami wskazanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub przydatności do użytku oraz przepisami prawa i/lub regulacjami administracyjnymi obowiązującymi w momencie zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, Witryna gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.
 
Gwarancja udzielona przez Stronę Internetową, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i środki prawne, których Klient może dochodzić wobec Strony Internetowej na podstawie umowy. Obejmuje to wszelkie zobowiązania Witryny, jej dostawcy, importera lub producenta, w których przyznaje on Klientowi określone prawa lub środki zaradcze, które wykraczają poza to, do czego jest prawnie zobowiązany, jeśli nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 
Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty muszą zostać zgłoszone Stronie Internetowej na piśmie w ciągu 4 tygodni od dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i nowe.
 
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:
 
Klient naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty samodzielnie lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację stronie trzeciej;
 
Dostarczone produkty były narażone na nienormalne warunki lub były traktowane w jakikolwiek inny sposób niedbale lub niezgodnie z instrukcjami na stronie internetowej i/lub na opakowaniu;
 
Wada jest całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów rządowych, które zostały lub zostaną nałożone na charakter lub jakość użytych materiałów.

 

ARTYKUŁ 26 - DOSTAWA I WYKONANIE

Witryna internetowa dokłada najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty i ocenie wniosków o usługi.
 
Miejscem dostawy jest adres podany przez klienta na stronie internetowej.
 
Nasz średni czas dostawy wynosi od 5 do 20 dni. Czas wysyłki wynosi 24-72 godziny.
 
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego artykułu, strona internetowa przyjmuje zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 40 dni, chyba że klient zgodził się na dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko częściowo, klient otrzyma je nie później niż 40 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kary. Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.
 
Wszystkie terminy dostaw są orientacyjne. Klient nie może wywodzić żadnych praw z podanych terminów dostawy. Przekroczenie terminu nie uprawnia klienta do odszkodowania.
 
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, operator zwróci kwotę zapłaconą przez klienta tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 
Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, operator dołoży starań, aby dostarczyć produkt zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie wyraźnie i zrozumiale wskazane, że dostarczony zostanie produkt zastępczy. W przypadku produktów zastępczych prawo do odstąpienia od umowy nie może zostać wyłączone. Koszt zwrotu towarów ponosi strona internetowa.
 
Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów ponosi strona internetowa do momentu przekazania ich klientowi lub przedstawicielowi uprzednio wyznaczonemu i przekazanemu przedstawicielowi strony internetowej, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 
Rozmiary odzieży: rozmiary wskazane na naszej stronie internetowej są rozmiarami europejskimi. Może się jednak zdarzyć, że otrzymasz odzież w innym rozmiarze. Ale nie martw się! Wynika to z faktu, że zaopatrujemy się w naszą odzież na całym świecie i dlatego rozmiary czasami różnią się od rozmiarów europejskich. Dlatego może się zdarzyć, że odzież będzie miała inny rozmiar. Jeśli otrzymasz nieprawidłowy rozmiar, nie wahaj się z nami skontaktować!
 

 

ARTYKUŁ 27 - OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI: CZAS TRWANIA, WYPOWIEDZENIE I PRZEDŁUŻENIE 

Rozwiązanie umowy
 
Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony dotyczącą regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
 
Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc od końca ustalonego okresu.
 
Klient może zawrzeć umowy, o których mowa w poprzednich akapitach:
 
wypowiedzieć w dowolnym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym dniu lub w określonym okresie ;
 
wypowiedzieć je co najmniej w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte;
 
zawsze wypowiadać je z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki ustaliła dla siebie Witryna.
 
Przedłużenie
 
Umowa na czas określony zawarta na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 
Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, umowa na czas określony zawarta na regularną dostawę dzienników, tygodników lub czasopism może zostać milcząco przedłużona na maksymalny okres trzech miesięcy, jeśli klient ma prawo do rozwiązania przedłużonej umowy przed upływem okresu przedłużenia z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 
Umowa na czas określony zawarta na regularną dostawę produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy klient ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie z zachowaniem maksymalnie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz z zachowaniem maksymalnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli umowa dotyczy regularnej dostawy gazet codziennych, tygodników lub czasopism, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
 
Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania gazet, wiadomości i tygodników oraz czasopism na okres próbny (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest kontynuowana w sposób dorozumiany i ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia okresu próbnego lub wstępnego.
 
Czas trwania
 
Jeśli umowa trwa dłużej niż jeden rok, klient może, po upływie jednego roku od jej zawarcia, rozwiązać ją w dowolnym momencie z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że uzasadnione i uczciwe powody uniemożliwiają rozwiązanie umowy przed upływem uzgodnionego okresu.
 

 

ARTYKUŁ 28 - PROCEDURA REKLAMACYJNA

Strona internetowa musi posiadać odpowiednio zakomunikowaną procedurę reklamacyjną i rozpatrywać reklamacje zgodnie z tą procedurą.
 
Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać klientowi w rozsądnym terminie po wykryciu przez niego wad, w sposób kompletny i jasno opisany.
 
Sprzedawca otrzyma odpowiedź na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga dłuższego przewidywalnego czasu rozpatrzenia, strona internetowa odpowie w ciągu 14 dni, wysyłając potwierdzenie odbioru i wskazując, kiedy klient może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 
Jeśli skarga nie może zostać rozstrzygnięta polubownie, staje się sporem podlegającym procedurze rozstrzygania sporów.
 
 

ARTYKUŁ 29 - SPORY 

Umowy między witryną a klientem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu polskie.
  

 
ARTYKUŁ 30 - POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB STANOWIĄCE ODSTĘPSTWO

Wszelkie postanowienia dodatkowe lub stanowiące odstępstwo od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla klienta i muszą być sporządzone na piśmie lub zapisane w taki sposób, aby klient mógł je zachować w dostępny sposób na trwałym nośniku danych. 

 

ARTYKUŁ 31 - ODZIEŻ, OBUWIE I AKCESORIA 

Niestety nie przyjmujemy zwrotów odzieży i obuwia, ponieważ ma to niszczący wpływ na nasze środowisko. Jeśli odzież nie pasuje, otrzymasz od nas kupon o wartości 50%, abyś mógł zamówić większy rozmiar. Zalecamy oddanie oryginalnego ubrania znajomemu, aby uniknąć marnotrawstwa.
 
Oto kilka faktów o tym, dlaczego podjęliśmy tę decyzję:
 
- W 2018 roku, według Agencji Ochrony Środowiska, 17 milionów ton odpadów tekstylnych trafiło na wysypiska śmieci, co stanowi 5,8% wszystkich odpadów wyprodukowanych w tym roku.
 
- Według World Resources Institute do wyprodukowania jednej bawełnianej koszulki potrzeba 2700 litrów wody.
 
- Rozkład tekstyliów na wysypiskach śmieci może trwać nawet ponad 200 lat.
 
Ponieważ nasze produkty są wysyłane bezpośrednio od producenta, już teraz znacząco przyczyniamy się do ochrony środowiska. Przyjmowanie zwrotów i wynikające z tego marnotrawstwo odzieży, a także dodatkowe emisje spowodowane logistyką, nie byłyby zgodne z naszą misją: lepszym światem.

 

ARTYKUŁ 32 - MARKETING SMS

Wyrażając zgodę na marketing SMS przy kasie i inicjując zakup lub subskrypcję za pośrednictwem naszych narzędzi subskrypcji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powtarzających się powiadomień tekstowych (dotyczących zamówienia, w tym przypomnień o kasie), ofert marketingowych SMS i SMS-ów transakcyjnych, w tym próśb o ocenę, nawet jeśli jego numer telefonu komórkowego jest zarejestrowany na krajowej lub federalnej liście zakazu połączeń. Częstotliwość wysyłania wiadomości jest różna. Zgoda nie jest warunkiem zakupu.
 
Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych SMS i powiadomień, powinien odpowiedzieć STOP na dowolną wiadomość mobilną wysłaną przez nas lub skorzystać z łącza rezygnacji z subskrypcji, które udostępniliśmy w dowolnej z naszych wiadomości. Użytkownik rozumie i zgadza się, że alternatywne metody rezygnacji z subskrypcji, takie jak użycie innych słów lub żądań, nie będą uważane za rozsądny sposób rezygnacji z subskrypcji. Nie pobieramy opłat za usługę, ale użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z wiadomościami tekstowymi nałożone przez dostawcę usług bezprzewodowych. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych.
 
W razie jakichkolwiek pytań należy wysłać wiadomość HELP na numer, z którego wysłano wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem kontakt@veronicazbiranska.com, aby uzyskać więcej informacji.
 
Mamy prawo do zmiany dowolnego numeru telefonu lub krótkiego kodu, którego używamy do obsługi usługi w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich takich zmianach. Użytkownik zgadza się, że wszelkie wiadomości wysłane na numer telefonu lub krótki kod, który został zmieniony, w tym wszelkie prośby o STOP lub POMOC, mogą nie zostać odebrane, a my nie będziemy zobowiązani do honorowania jakichkolwiek żądań zawartych w takich wiadomościach.
 
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za niepowodzenie, opóźnienie lub błędne przesłanie jakichkolwiek informacji przesłanych za pośrednictwem usługi, wszelkie błędy w takich informacjach i/lub wszelkie działania, które użytkownik może podjąć lub nie w oparciu o informacje lub usługę.
 
Prawo użytkownika do prywatności jest dla nas ważne. Użytkownik może zapoznać się z naszą polityką prywatności , aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy jego dane osobowe.
 

ARTYKUŁ 33 - DANE KONTAKTOWE 

Nazwa firmy: Mehdi Hamza

Numer firmy: 87853834700021

Adres firmy: 25 rue Saint-Mathieu 69008 Lyon

VAT: FR20878538347

E-mail: kontakt@veronicazbiranska.com

Obsługa klienta

Zapewniamy profesjonalną obsługę posprzedażną 24/7 za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bezpieczna płatność

Wszystkie płatności są w 100% bezpieczne dzięki szyfrowaniu SSL.

Dostawa do domu

Zamówienie otrzymasz bezpłatnie w ciągu 5 do 10 dni.

Gwarancja satysfakcji

Oferujemy gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie nasze produkty.